Управителен съвет и устав

РЪКОВОДСТВО
Иван Манов – председател
Антон Йовев – зам. председател

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Иван Манов
Антон Йовев
Боян Донев

I. СТАТУТ

Чл. 1. Сдружение „ЦСКА Акционерите”, наричано за краткост в този Устав „СДРУЖЕНИЕТО”, е автономно, доброволно, неполитическо сдружение с нестопанска цел, съединяващо български юридически и дееспособни физически лица, които са съмишленици на идеята за популяризирането на спорта и физическото възпитание и които приемат целите на СДРУЖЕНИЕТО, внасят редовно определения членски внос и спазват всички клаузи на настоящия Устав.

Чл. 2. СДРУЖЕНИЕТО е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 3. Сдружение „ЦСКА Акционерите” възниква с вписването му в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД.

II. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 4. Сдружение „ЦСКА Акционерите” е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ и се учредява по ЗЮЛНЦ, което се самоопределя като организация за извършване на дейност в частна полза.

Чл. 5. Дейността на СДРУЖЕНИЕТО се осъществява при спазване на Конституцията, на ЗЮЛНЦ, на действащото законодателство на Република България и на този Устав.

Чл. 6. При осъществяването на своята дейност СДРУЖЕНИЕТО не може да преследва политически цели и да бъде свързано с политически организации.

III. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл. 7. Наименованието на Сдружението с нестопанска цел е „ЦСКА Акционерите”. Наименованието на Сдружението може да се изписва и с латински букви „CSKA Akcionerite”.

Чл. 8. СЕДАЛИЩЕ на СДРУЖЕНИЕТО: гр. СОФИЯ.

Чл. 9. АДРЕС на УПРАВЛЕНИЕ: гр. СОФИЯ, бул. "Драган Цанков" №3.

Чл. 10. Сдружението притежава кръгъл печат, с който се удостоверява валидност на издадените документи.

Чл. 11. СДРУЖЕНИЕТО има свои символи, знак и самостоятелна банкова сметка.

Чл. 12. СДРУЖЕНИЕ „ЦСКА Акционерите” не е ограничено със срок.

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

Чл. 13. Предметът на дейност на СДРУЖЕНИЕ „ЦСКА Акционерите” е да работи в полза и подкрепа на ЦСКА, наричано в Устава – ЦСКА или Клубът.

Чл. 14. СДРУЖЕНИЕТО има за цел да обедини привържениците на ЦСКА в България и чужбина като чрез техните общи усилия Клубът да получава безвъзмездна помощ.

Чл. 15. Задачите, които си поставя Сдружение „ЦСКА Акционерите”, за осъществяване на дейността и целите по чл. 13 и чл. 14, са:
1. Обединяване на привържениците на ЦСКА.
2. Популяризиране дейността и историята на ЦСКА;
3. Да спомага дейността на ЦСКА , както и да изготвя предложения за дейности, които Клубът да развива като участва в реализирането им.
4. Да бъде гарант за привържениците на ЦСКА за честност и прозрачност във всяка дейност на СДРУЖЕНИЕТО.
5. Осъществяване на партньорство и свободен обмен на информация, идеи, знания и опит с физически лица и организации в страната и чужбина, включително и извършване на допълнителна стопанска дейност при условията на чл.3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ.

Чл. 16. Сдружението реализира своите цели като:
1. Организира спортни събития;
2. Осъществява популяризаторска дейност, чрез публикации и изяви, в местни и национални медийни издания и средства за масово осведомяване;
3. Организира срещи и конференции по проблемите на ЦСКА;
4. Осъществява взаимодействие с държавни и общински органи, спортни клубове и федерации;
5. Взаимодейства с други физически и юридически лица, които искат да работят в полза на ЦСКА;
6. Издава, отпечатва и разпространява брошури, информационни бюлетини и други издания, които са свързани с целите и дейността на СДРУЖЕНИЕТО
7. Извършва други незабранени със Закон дейности, подпомагащи дейността на СДРУЖЕНИЕТО.

V. ИМУЩЕСТВО, СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТТА

Чл. 17. Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се състои от права върху влогове в лева и валута, ценни книжа, право на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, както и права върху обекти на интелектуалната собственост.
Чл. 18. Имуществото на СДРУЖЕНИЕТО се образува от:

1. членски внос;
2. финансиране по проекти и програми;
3. приходи от имуществото на СДРУЖЕНИЕТО;
4. дарения, спонсорства и завещания в полза на СДРУЖЕНИЕТО;
5. държавни и други субсидии и подпомагания;
6. доходи от стопанска дейност, разрешена от ЗЮЛНЦ

Чл. 19. СДРУЖЕНИЕТО отговаря за поетите задължения с имуществото си. СДРУЖЕНИЕТО не отговаря за задълженията на своите членове.

Чл.20. Определянето на размера и начина на внасянето на имуществените вноски, както и на членския внос става с единодушно взето решение на Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 21. Финансовата дейност на СДРУЖЕНИЕТО се извършва в съответствие с утвърден бюджет. Финансовият период съвпада с календарната година.

Чл. 22. СДРУЖЕНИЕТО разпределя средствата съобразно целите си за осъществяване дейността си, като поддържа отчетност, според разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 23. (1) За осъществяване на целите си СДРУЖЕНИЕТО създава фонд (Червен фонд) от членски внос и дарения (изрично упоменати, че са за „Червен фонд“)
(2) Червеният фонд e вид неприкосновен запас. Използването му се разрешава единствено в краен (напр. застрашаване физическото същестуване на ЦСКА) случай и само след санкцията - съгласие и подпис на 50% +1 от членовете на Управителния съвет на Сдружение „ЦСКА Акционерите“.
(3) СДРУЖЕНИЕТО публикува всеки месец в интернет страницата си отчет със средствата натрупани и пазени във фонда.

VI. ЧЛЕНСТВО

Чл.24. (1) В СДРУЖЕНИЕТО могат да членуват свободно български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които приемат устава и споделят идеите на СДРУЖЕНИЕТО.
(2) Членските права са лични и непрехвърлими.
(3) Членът не отговаря лично за задълженията на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл.25. (1) ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН на СДРУЖЕНИЕТО може да бъде всяко юридическо или дееспособно физическо лице, прието за ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН от Управителният съвет. Същият заплаща членски внос и има право на глас при вземане на решения в ОС.
(2) АСОЦИИРАН член на СДРУЖЕНИЕТО може да бъде всяко юридическо или физическо лице, което приема настоящия устав и целите на Сдружението, прието за АСОЦИИРАН ЧЛЕН от Управителният съвет. Същият не заплаща членски внос и се ползва от всички права на членството, без право на глас при вземане на решения в ОС.

Чл.26.(1) Нови членове се приемат след като бъде подадено писмено заявление до Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО, в което се отбелязва вида на членството, като кандидатът следва да заяви, че споделя целите на СДРУЖЕНИЕТО и е съгласен с Устава му.
(2) Членството се счита за възникнало от датата на решението на Управителния съвет.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.27. Всеки член има право:
1. Да участва в дейността на СДРУЖЕНИЕТО и да упражнява правото си на един глас в Общото събрание при вземане на решенията;
2. Да избира и да бъде избиран в управителните органи на СДРУЖЕНИЕТО;
3. Да участва във всички инициативи на СДРУЖЕНИЕТО в съответствие с решенията на ръководните му органи;
4. Да прави предложения и да дава становища по въпроси, свързани с дейността на СДРУЖЕНИЕТО и да участва в обсъждането им;
5. Да бъде осведомяван за дейността на СДРУЖЕНИЕТО и да преглежда книжата на СДРУЖЕНИЕТО;
6. Да напуска СДРУЖЕНИЕТО доброволно;
7. Да се ползва от имуществото на СДРУЖЕНИЕТО и от дейността на същото по реда, предвиден в този устав;

Чл.28. (1) Всеки член е длъжен:
1. Да спазва настоящия устав;
2. Да изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
3. Да съдейства за постигане на целите на Сдружението;
4. Да не използва по какъвто и да е начин членството си в Сдружението за цели, противоречащи на Устава му.
(2) ВСЕКИ ПЪЛНОПРАВЕН ЧЛЕН е длъжен да заплаща определения от Управителния съвет членски внос.

Чл.29. (1) Членството в СДРУЖЕНИЕТО се прекратява:
1. По писмено заявление до Управителния съвет на СДРУЖЕНИЕТО;
2. При поставяне под пълно запрещение или смърт, респективното прекратяване на юридическо лице;
3. При изключване по решение на Управителния съвет, когато са налице следните обстоятелства:
- извършване на деяния, накърняващи доброто име и престижа на СДРУЖЕНИЕТО;
- при пренебрегване на целите и решенията на СДРУЖЕНИЕТО;
- неплащане на годишния си членски внос;
(2) При наличието на обстоятелствата, посочени в предходната алинея се прекратява членството в СДРУЖЕНИЕТО с решение на Управителния съвет.

VIII. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 30. Общото събрание се състои от всички членове на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 31. Общото събрание има следните правомощия:
1. Приема, изменя и допълва Устава.
2. Избира и освобождава членовете на УС.
3. Взема решение за откриване и закриване на клонове.
4. Взема решение за преобразуване или прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО.
5. Приема основни насоки и програма за дейността на СДРУЖЕНИЕТО.
6. Приема бюджета на СДРУЖЕНИЕТО.
7. Приема отчета за дейността на Управителния съвет.
8. Отменя решения на другите органи на СДРУЖЕНИЕТО, които противоречат на Закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на СДРУЖЕНИЕТО.
9. Взема решение за участие в други организации.

Чл. 32. Решенията на Общото събрание са задължителни за ръководните органи и за всички членове на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 33. Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

Чл. 34. (1) Общото събрание се свиква в населеното място по седалище на СДРУЖЕНИЕТО:
1. От Управителния съвет по негова инициатива.
2. По искане на повече от 1/3 /една трета/ от членовете на Сдружението.
(2) Управителният съвет, след връчване на искането по т. 2, в едномесечен срок е длъжен да свика Общо събрание на СДРУЖЕНИЕТО. Ако Управителният съвет не свика Общо събрание, същото се свиква от Съда по седалището на СДРУЖЕНИЕТО по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(3) Поканата трябва да съдържа: датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание, дневния ред и по чия инициатива се свиква.
1. Поканата се публикува на интернет сайта на Сдружението www.cskashareholders.com и официалния форум на ПФК ЦСКА АД www.forum.cskasofia.com , най-малко две седмици преди насрочения ден и се изпраща на имейл адресите, посочени от всеки от членовете в заявлението за членство.
2. Поканата се поставя и на мястото за обявление в сградата, в която се намира управлението на СДРУЖЕНИЕТО, най-малко две седмици преди насрочения ден.

Чл. 35. Кворум. Кворум е наличен, ако присъстват повече от половината от всички членове.

Чл. 36. Ако не се събере кворум, един час след обявения начален час в поканата Общото събрание се провежда с присъстващите членове. Събранието е редовно и Решенията, които взима са легитимни и задължителни за СДРУЖЕНИЕТО.

Чл. 37.(1) Гласуването е явно.
(2) Член на Общото събрание няма право да гласува по въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг/а/ или роднина по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен или по сватовство - до втора степен включително.
2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл. 38. Всеки член от Общото събрание има право на един глас.

Чл. 39. (1) Всички решения на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство, като решения за промяна на Устава се вземат с квалифицирано мнозинство от 2/3 /две трети/ от присъстващите.
(2) Едно лице може да представлява до трима души членове въз основа на писменно пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ (УС)
Чл. 40. Управителния съвет се състои от петима членове на СДРУЖЕНИЕТО и се избира за срок от три години от Общото събрание.

Чл. 41. Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕТО има следните правомощия:
1. Представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
2. Избира Председател и Заместник-председател на СДРУЖЕНИЕТО.
3. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.
4. Взема решения относно дейността на СДРУЖЕНИЕТО във времето между Общите събрания.
5. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
6. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението.
7. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението.
8. Взема решения по всички въпроси, които със закон или съгласно Устава, не са в правата на друг орган.
9. Определя символи и знаци на СДРУЖЕНИЕТО.
10. Определя размера на членския внос.
11. Взема решения за използването на Червения фонд.
12. Взема решение за приемане на нови членове на СДРУЖЕНИЕТО, както и за отпадането или изключването на членове на Сдружението.
13. Изпълнява задълженията, произтичащи от този Устав и решенията на ОС.

Чл. 42. (1) Заседанията на УС се свикват, чрез имейл и се ръководят от Председателя на Сдружението. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/2 /една втора /от членовете му.
(2) Ако Председателят не свика заседание на УС в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС.
(3) При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от определен от него член.
(4) Присъстващо е лице, с което има двустранна телефонна връзка или друга гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъжданията и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Чл. 43. Решенията на УС са задължителни за всички членове на СДРУЖЕНИЕТО.

ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО (УС).
Чл. 44. (1) Председателят на СДРУЖЕНИЕТО е и Председател на Управителния съвет и изпълнява следните функции:
1. Представлява СДРУЖЕНИЕТО пред трети лица в страната и чужбина.
2. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет.
3. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на УС.
4. Организира дейността на СДРУЖЕНИЕТО, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
(2) Заместник-председателят на УС подпомага Председателя в неговата дейност и го замества в случай на отсъствие.

Чл. 45 (1) Председателят и Заместник- председателят се избират от и измежду членовете на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, а първите при учредяването на СДРУЖЕНИЕТО се избират от УЧРЕДИТЕЛИТЕ.
(2) Председателят и Заместник- председателят представляват СДРУЖЕНИЕТО и УС заедно и поотделно.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ и ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 46. СДРУЖЕНИЕТО се ПРЕКРАТЯВА:
1. По решение на Общото събрание.
2. С решение на Софийски градски съд, в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗЮЛНЦ.

Чл. 47. При прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел се извършва ликвидация.

X. ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 48. Разпределението на имуществото на СДРУЖЕНИЕТО с нестопанска цел „ЦСКА АКЦИОНЕРИТЕ” ще се осъществява както следва: Първо се удовлетворяват кредиторите. Останалото имущество се предоставя за развитието на детско-юношеския спорт в „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА“ АД.

XI. ЗАЛИЧАВАНЕ

Чл. 49. Заличаване на юридическото лице с нестопанска цел се осъществява след разпределение на имуществото. Ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване за вписването на юридическото лице с нестопанска цел от регистъра за юридическите лица с нестопанска цел във Софийски градски съд.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 50. За неуредените въпроси от настоящия Устав, да се прилагат разпоредбите на ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ и действащите закони на Република България.

Няма коментари

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *